Søg
Velkommen

Lejebetingelser og forsikringsbetingelser

Marts 2020


1. GENERELT
Lejeaftalen er indgået mellem udlejer, som er den part der præsterer den/de rekvirerede ydelser, og den på lejekontrakten anførte lejer. NetHire A/S, Fabriksparken 11, 2600 Glostrup, cvr.nr.: 38653814 er facilitator på lejeaftalens forsikring. Hvis ikke andet er udtrykkeligt beskrevet er alle priser eksklusive moms.

2. LEJEPERIODEN
Medmindre andet skriftligt er aftalt, løber lejeperioden fra og med den dag materiellet udleveres til og med den dag det tilbageleveres i fejlfri stand til aftalt lokation. Der skal altid betales leje for brug i weekend og på helligdage. Dog kan der forekomme minimums leje på to eller flere dage på leje af udvalgt materiel. Ved lejemålets start fastlægger lejer sammen med udlejer lejemålets slutdato. Hvis lejemålet løber længere end denne dato skal lejer meddele udlejer den nye slutdato senest kl. 13.00 på lejemålets sidste dag.

3. LEJEN
Lejen erlægges i hele perioden med det i aftalen angivne beløb med tillæg af moms og miljøtillæg pr. enhed og pr. arbejdsdag eller kalenderdag i lejeperioden. Lejers lejebetaling beror på, at udlejer ikke kan udleje materiellet til anden side i den periode lejer har rådighed over materiellet. I lejeperioden har lejer ret til at benytte materiellet indtil 8 timer pr. lejedag. Konstateres det, at lejer har benyttet materiellet i mere end 8 timer pr. lejedag, skal lejer særskilt betale for dette merforbrug. Efter lejemålets afslutning, eller ved hver måneds afslutning, fremsendes faktura. Ved betaling senere end de aftalte betalingsbetingelser beregnes morarenter i henhold til renteloven. Ved eventuel overdragelse til inkasso forbeholder udlejer sig retten til at debitere lejer alle inkassoomkostninger. Fortsættes lejemålet udover den aftalte lejeperiode, uden at der falder betaling efter 2. rykkerskrivelse, er udlejer berettiget til at afhente materiellet uden varsel. Udlejer kan kræve forudbetaling for leje. Eventuelle tvister mellem lejer og udlejer berettiger ikke lejeren til at undlade rettidig betaling af fakturerede beløb. Udlejer forbeholder sig ret til at fakturere for den aftalte lejetid uanset at den faktiske anvendelsestid af det lejede er kortere.

4. AFHENTNING OG LEVERING
Materiellet kan udbringes med transportør, eller afhentes af lejer på udlejers lager eller på et andet aftalt sted. Materiellet skal returneres senest ved lejeperiodens udløb til det lager, hvorfra det blev afhentet. Læsning og losning finder sted for lejers regning. I det omfang udlejer medvirker i forbindelse med transport af materiellet, sker dette mod separat betaling fra lejer. I tilfælde af transport udført af 3. part videregives de til opgaven nødvendige personoplysninger. 

5. ANVENDELSESSTED
Materiellet må ikke uden udlejers skriftlige samtykke anvendes på eller benyttes på et andet end det i aftalen angivne arbejdssted. Materiellet må ikke uden udlejers skriftlige samtykke udleveres til brug til andre end lejer eller en hos denne fastansat eller kontraktlig tilknyttet person. Lejer indestår for, at materiellet kun anvendes af dertil behørigt uddannet personale.

6. PASNING OG PLEJE
Det påhviler lejer umiddelbart efter modtagelsen, og inden materiellet tages i brug at foretage fornøden afprøvning og fornødent eftersyn samt nøje at undersøge materiellet. Konstateres der mangler eller fejl skal Lejeformidler straks underrettes. Det påhviler lejer at holde materiellet i den stand, hvori det modtages. Materiellet skal således passes og smøres i overensstemmelse med de udleverede vedligeholdelsesinstruktioner. Lejer må ikke direkte eller indirekte medvirke til, at det lejede udnyttes udover dets foreskrevne ydeevne og anvendelse, ligesom lejer, hvor denne, dennes ansatte eller kontraktlig ilknyttede person, deltager i/ved udførelsen af dele af arbejdsoperationerne, er ansvarlig for, at disse udføres i henhold til gældende love og bestemmelser. Lejer skal bære omkostninger til forbrugsmateriel samt til eventuel rengøring og reparationer af
materiellet efter brug. Udlejer, eller anden materielejer, bærer dog omkostningerne til reparationer, der kan henføres til normalt slid eller til mangler, som udlejer er ansvarlig for. Udlejer og/eller materielforvalter drager omsorg for at service og reparation udføres af kompetent reparatør, herunder at reparatøren har de fornødne forsikringer. Materiellet må ikke bygges om og skal i lejeperioden opbevares på en sådan måde, at det ikke udsættes for beskadigelse eller ulovlig benyttelse. Materiellet skal ved lejeperiodens udløb afleveres tilbage i samme stand som det blev modtaget/udleveret.

7. ANSVAR
Lejer er ansvarlig for skader, der opstår på materiellet i lejeperioden, uanset om skaden er opstået hændeligt eller ved lejers fejl. Udlejers erstatningsansvar for forsinkelser ved levering af materiellet forudsætter, at forsinkelsen kan tilregnes udlejer som værende groft uagtsomt eller forsætligt forårsaget. Udlejer dækker ikke nogen former for følgeomkostninger. Lejer er selv ansvarlig for uagtsomme og forsætlige (culpøse) handlinger.

8. PRODUKTANSVAR
Med forbehold for præceptive regler i lov om produktansvar er udlejer kun ansvarlig for personskade, hvis det bevises, at skaden skyldes fejl eller forsømmelse begået af udlejer. Med forbehold for præceptive regler i lov om produktansvar er udlejer ikke ansvarlig for skade på fast ejendom eller løsøre, som indtræder, mens materiellet er i lejers besiddelse. Udlejer er heller ikke ansvarlig for skade på produkter, der er fremstillet af lejer, eller på produkter, hvori disse indgår. Disse begrænsninger i udlejers ansvar gælder ikke, hvis udlejer, har gjort sig skyldig i grov uagtsomhed. I øvrigt er udlejer ansvarlig for skade på fast ejendom og løsøre på samme betingelser som for personskade. Udlejer er ikke ansvarlig for driftstab, tabt arbejdsfortjeneste eller andet indirekte tab. Såfremt en fuldstændig ansvarsfraskrivelse ikke er gyldig, er udlejer dog ikke i noget tilfælde ansvarlig for et beløb større end dkk 500.000. Med forbehold for præceptive regler i lov om produktansvar er lejer pligtig at holde udlejer skadesløs for ethvert beløb, det være sig erstatning, omkostninger, renter m.v. som udlejer måtte blive pligtig at udrede til tredjemand. Hvis tredjemand fremsætter krav mod en af parterne om erstatningsansvar for produktskader, skal denne part straks underrette den anden herom. Udlejer og lejer er gensidigt forpligtet til at lade sig sagsøge ved den domstol eller voldgiftsret, som behandler erstatningskrav, der er rejst mod en af dem på grundlag af en skade, som påstås forårsaget af materiellet.

9. LEJEFORSIKRING
Materiellet er omhandlet af NetHire’s lejeforsikring, som dækker brand, indbrud, tyveri (men ikke simpelt tyveri af bærbart materiel) og skader, som måtte pådrages materiellet. Lejeforsikringen dækker ikke telte og biler. Lejeforsikringen gælder i hele lejeperioden samt under af og pålæsning og transport mellem udlejer og lejer. Lejer er pligtig at betale selvrisiko i henhold til nedenstående, hvor materiellets/skadens værdi udgør summen af det lejede:
Materiellets værdi ved totalskade/tyveri (dkk ex. moms) Selvrisiko (dkk ex. moms)
værdi > 100.000 10.000
99.999 > værdi > 40.000 8.000
39.999 > værdi > 20.000 6.000
19.999 > værdi > 6.000 3.000
5.999 > værdi > 3.000 1.500
2.999 > værdi > 750

Specielt for stilladser: Selvrisiko er lig med 50% af nyværdien dog minimum dkk 1.500 ex. moms.

Opstår en forsikringsskade anmeldes den til udlejer, der sammen med forsikringsselskabet opgør skaden, i den forbindelse videregives personoplysninger til forsikringsselskabet. Ved tyveri- og hærværksskader fremsendes den af Politiet udleverede kvittering for anmeldelse samt kadesanmeldelsesskema, disse skal være udlejer i hænde inden for 8 dage fra skadestidspunktet. Lejeforsikringen dækker ikke glemt og forlagt materiel. Bærbart materiel skal være forsvarligt låst inde. Præmien er en fast procentsats af bruttolejeprisen i henhold til gældende prisblad og udspecificeres særskilt på udlejers faktura. Lejer hæfter for materiellets fulde værdi, hvis NetHire’s lejeforsikring fravælges, uden at det giver rabat på lejen. Udlejer kan dog nægte at indgå lejeaftalen såfremt lejeforsikring fravælges af lejer. 

10. EJENDOMSRETTEN
Ejendomsretten til materiellet tilkommer den juridiske materielejer. I tilfælde hvor materielejeren er et finansieringsselskab transporteres rettigheder ifølge lejeaftalen til finansieringsselskabet. Forpligtelser (herunder til service, forsikring o. lign.) overdrages ikke. Lejeren forpligter sig til ikke at benytte materiellet på anden måde end den, der følger af vilkårene i aftalen og nærværende betingelser samt til ikke at videreudleje, pantsætte eller på nogen anden måde overdrage rettighederne til rådigheden over materiellet.

11. FORCE MAJEURE
Lejemålet er indgået med forbehold for strejke, lockout, krig, mobilisering, beslaglæggelse, valutarestriktioner og transporthindringer eller andre lignende udefra kommende begivenheder. I tilfælde af, at lejeperioden ikke kan påbegyndes på grund af en eller flere af ovennævnte omstændigheder, er udlejer berettiget til at træde tilbage fra aftalen uden at dette skal anses for misligholdelse. 

12. OPHÆVELSE
Udlejer har ret til at afbryde lejemålet uden forudgående varsel, herunder annullere ikke påbegyndte lejeaftaler, hvis de i nærværende betingelser anførte forpligtelser, ikke overholdes af lejer, hvis betaling ikke indgår rettidigt eller lejer standser betalingen eller går konkurs. I så tilfælde kan udlejer ved egen foranstaltning fjerne det lejede fra arbejdspladsen og alle udgifter hertil (inkl. transport) kan pålægges lejer. 

13. UDLEJNING UDENFOR DANMARKS GRÆNSER
Lejer må ikke uden udlejers skriftlige samtykke transportere materiel udenfor Danmarks grænser. Udlejer forbeholder sig ret til at skærpe de almindelige lejebetingelser ved leje i udlandet.

14. MILJØTILLÆG
Alle fakturaer pålægges et miljøtillæg af fakturabeløbet. Miljøtillægget er en konsekvens af de miljøomkostninger, der gennem årene er pålagt materieludlejningen ved eksempelvis køb af transport, service samt til bortskaffelse af olie, kemikalier, vand, emballage, brugte reservedele og udtjent materiel. Miljøtillægget skal også afhjælpe udlejningens håndterings- og administrative omkostninger til efterlevelse af miljøkrav.

15. LOVVALG OG VÆRNETING
Ethvert spørgsmål om forståelsen af nærværende betingelser og lejeaftalen i øvrigt skal afgøres efter dansk ret ved udlejers værneting.

16. DATABESKYTTELSE
Personoplysninger bruges udelukkende til at indgå en lejeaftale. Persondata kan videregives til eventuel transportør ved transport, til materielforvalter, facilitator og forsikringsselskab i forbindelse med forsikringsanmeldelse. Ligeledes kan personoplysninger videregives til advokat eller inkassovirksomhed i det tilfælde der forbliver ubetalte regninger. Alle persondata opbevares af anerkendte dataoperatører i EU og lever op til de tekniske og organisatoriske sikkerhedsforanstaltninger. Udover ovennævnte videregives persondata ikke, uden forudgående aftale herom, til
tredjepart. Lejer har til en enhver tid ret til at få oplyst, hvilke data udlejer behandler om denne, hvor de stammer fra, og hvad de anvendes til. Lejer kan også få oplyst, hvor længe persondata opbevares. Hvis lejer mener at persondata, der behandles, er unøjagtige, har lejer ret til at få dem rettet. Lejer kan henvende sig til udlejer og få oplyst, hvori unøjagtighederne består og hvordan de kan rettes. Skulle opbevaring af data ikke længere være nødvendige eller i strid med lovgivningen eller andre retlige forpligtelser i forhold til det formål, som de blev indhentet til, kan lejer bede om at få dem slettet. Ved anmodning om at få rettet eller slettet persondata eller øvrige indsigelser, undersøges det om betingelserne er opfyldt, og ændringer eller sletning gennemføres så hurtigt som muligt.